Producenci
Regulamin Sprzedaży

Regulamin sklepu.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 tekst jednolity), Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.biletydoparkow.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sun Kiss Travel określa on rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sun Kiss Travel za pośrednictwem Serwisu www.biletydoparkow.pl , warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej.

2.2. Sun Kiss Travel (dalej zwana „SKT” lub "Usługodawca") z siedzibą w Warszawie, ul. Odyńca 69, 02-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CWIDG, NIP: 7581787139, REGON: 550745435. SKT jest właścicielem, administratorem oraz operatorem Serwisu.

2.3. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.familytickets.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest SKT. W ramach serwisu, SKT świadczy na rzecz Użytkowników usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.5. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2.6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

2.7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)

2.8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

2.9 Centrum Rozliczeniowe Dotpay - Centrum Rozliczeniowe za pomocą którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, należącym do Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

2.10 Konto Użytkownika Serwisu „Moje konto” – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym dane osobowe, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu.

 

3. Wymagania techniczne i warunki korzystania z Serwisu

3.1. Korzystanie z Serwisu w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez turystycznych lub pojedyńczych usług turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania i przestrzegania treści Regulaminu.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.

b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

c) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.
 

4. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1. SKT w ramach serwisu umieszcza oferty świadczonych usług turystycznych oraz zapewnia możliwości ich wyszukania, przeglądania i sortowania wg zdefiniowanych kryteriów

4.2. SKT w ramach serwisu umożliwia Klientowi skalkulowanie i dokonanie rezerwacji usług turystycznych lub miejsc w imprezach turystycznych, jak również dokonanie za nie płatności.

4.3. SKT w ramach serwisu zamieszcza dane marketingowe m.in. takie jak filmy, zdjęcia, relacje i aktualności

4.4. Oferta świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez SKT. SKT uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców
 

5. Rejestracja konta:

5.1 Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.

5.2 Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.3 Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

5.4 W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres e-mail, hasło, imię i nazwisko.

5.5 Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5.6 Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania z konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
-dopuści się innych zachowań, które powszechnie uznawane są za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

5.7 Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody tegoż Sklepu

5.8 Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego e-mailu, podanego przy rejestracji oraz hasła. 

 

6. Zasady korzystania z Serwisu

5.1. Serwis prezentuje oferty zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i szczegółowy opis świadczeń, świadczeń dodatkowych oraz cen.

6.2. W ramach serwisu www.biletydoparkow.pl, przy użyciu wyszukiwarki Użytkownik może dokonać zakupu pojedyńczych usług turystycznych lub rezerwacji Imprezy Turystycznej on-line za pośrednictwem serwisu lub kontaktując się telefonicznie poprzez Centrum rezerwacji pod numerem telefonu 22 8447395 /  22 6468290 – koszt połączenia według taryfy operatora. 

6.3. Klient może składać zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto zgodnie lub bez logowania.  Użytkownik dokonując rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupując pojedyńcze usługi turystyczne on-line podaje następujące dane osobowe: imiona, nazwiska i daty urodzeń wszystkich uczestników, adres pocztowy, telefon kontaktoway oraz adres e-mailowy. W kolejnym kroku potwierdza zapoznanie i akceptację Regulaminu, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.

6.4. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:

- przelew elektroniczny realizowany w systemie DOTPAY (określony szczegółowo w Regulaminie płatności na stronie operatora)
- przelew tradycyjny
- płatność gotówką w siedzibie firmy
- system PAYPAL

6.5. Klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest dokonać płatności za imprezę zgodnie z Regulaminem sklepu. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości umowy w momencie dokonywania rezerwacji oraz dokonanuje wpłaty pozostałej należności w wysokości 70% w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku rezerwacji pojedyńczych usług turystycznych takich jak: bilety wstępu do parków rozrywki, bilety do zamków, bilety do parków wodnych, bilety do muzeów, bilety na rejsy, bilety na pokazy i spektakle, transfery itp. klient wpłaca od razu przy rezerwacji całóść kwoty zakupionych usług. 

6.6. Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres ofert specjalnych, tzw. Newsletteru. Wpisując adres e-mail Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres elektroniczny za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6.7 W przypadku zakupu Oferty pakietowej (hotele + bilety wstępu), realizowana jest ona przez firmę Sun Kiss Travel i obowiązują odrębne Warunki Podróżowania firmy Sun Kiss Travel. 

6.8 Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych produktów.

6. 9 W przypadku rezerwacji pojedynczych usług turystycznych takich jak: bilety wstępu do parków rozrywki, bilety do zamków, bilety do parków wodnych, bilety do muzeów, bilety na rejsy, bilety na pokazy i spektakle, transfery itp., klient oświadcza, iż zapoznał się z informacjami na temat ważności tych uslug, sposobu ich realizacji i wykorzystania, terminu ważności oraz restrykcji dotyczących sposobu ich wykorzystaniu oraz polityki anulacji, znajdującymi się  w karcie Produktu w rubryce "Opis" zamawianej usługi turystycznej, przyjmuje je do wiadomości i je akceptuje.

6.10 Rezerwując dowolną imprezę turystyczną lub pojedynczą usługę turystyczną na stronie Biletydoparkow.pl, klient oświadcza, iż zapoznał się przed rezerwacją z godzinami i dniami pracy zwiedzanych obiektów, przyjmuje je do wiadomości i je akceptuje.  

6.11 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone i/lub opłacone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

6.12 Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość elektroniczna wysłana na adres e-mail Klienta z informacją o zmianie statusu zamówienia na "Przesyłka Wysłana". Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

6.13 W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (przedłużenie czasu realizacji nie dłużej jednak niż o 30 dni lub anulowanie zamówienia i zwrot całości wpłaconych kwot).

6.14 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży oraz nie narusza praw nabytych. Promocje nie łączą się ze sobą.

6.15 W celu usprawnienia obsługi zamówienia kontaktując się ze Sklepem należy korzystać z maila podanego podczas składania zamówienia. Konieczne jest również podanie numeru zamówienia. Zamówienia z dostawą pocztową realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terenie dowolnego państwa w Europie.

6.16 Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie do czasu gdy zamówienie jest w statusie „Przyjęto do realizacji” lub "Złożone".  Po tym terminie, Sklep może naliczyć koszty anulacji zamówienia - w tym przypadku wysokość kosztów anulacji ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zakupionego biletu i terminu anulacji. 

 

7. Ochrona Danych Osobowych

7.1. Podpisując Umowę-Zgłoszenie również za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik wyraża, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy zawartej z Biletydoparkow.pl.

7.2. Korzystający z Serwisu Biletydoparkow.pl pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Biletydoparkow.pl gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.

7.3. Uczestnik podpisując umowę z wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69, w zakresie: imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zlecanej usługi.

7.4. Administratorem danych osobowych podanych w zakresie niezbędnym do realizacji celu jest Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69.  Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69 (tel.  22 8447395; mail: rodo@biletydoparkow.pl)

7.5. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

7.6. Komunikacja między komputerem Klienta, a serwerem Usługodawcy, gdy zbierane są dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

7.7. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu Biletydoparkow.pl mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Prywatności Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminu i Polityki Prywatności w Serwisie Biletydoparkow.pl, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. SKT nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

8.2. SKT nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. SKT przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

8.3. SKT nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 

9. Reklamacje

9.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez SKT zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego Regulaminu nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

9.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu i regulowane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SKT lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pisemnie na adres do korespondencji SKT.

9.4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

9.5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel SKT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez SKT reklamacji.

9.6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Użytkownikiem, SKT zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty.

9.7. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy SKT.

 

10.   Odstąpienie od umowy:

10.1. Co do zasady, Klient może odstąpić od umowy i tym samym zwrócić towar kupiony przez Internet bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty przesyłki wynikające z odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient. Powyższy zapis nie ma jednak zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Dlatego też, w przypadku zakupu e-biletów wstępu i/lub e-voucherów do parków rozrywki, muzeów lub innych atrakcji turystycznych odstąpienie od umowy nie przysługuje.

10.2 Wyjątek od podanej w punkcie 10.1 zasady stanowią jednodniowe datowane bilety do Disneylandu - w ich przypadku odstąpienie od umowy przysługuje w określonych przypadkach. Procedura dokonywania zwrotów podana jest w opisie biletów.

10.3. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

10.7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.


 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zmiany Regulaminu SKT dokonywane będą poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej www.biletydoparkow.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

11.2. SKT może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez SKT w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.

11.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, a zwłaszcza:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. poz. 142 j.t.),

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j.t.).

d) ustawa z dn. 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 23611)

11.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

11.6. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza ważności pozostałych i pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl